Toppage>LEVO Profile>Organization

Organization

■ NAME     ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF LOW EMISSION VEHICLES (LEVO)
■ Date of Business launchApril, 1999
■ Office YPC Bldg, 2-14-8 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo
160-0004 JAPAN
■ Board Members Satoshi Iwamura(President)
   Toshihiro Hayashi(Chief Director)
   Yutaka Takada(Managing Director)
   Susumu Akita
   Kou Kedo
   Kenichi Shibasaki
   Satoshi Takahashi
   Nagahara Eiju
   Kiichi Suzuki
   Ryuji Masuno
   Kagehiro Kajihara
   Toshikazu Yoda
   Shinichi Tada
■ Auditors Tutomu Furukawa (CPA)
   Yutaka Ashizawa
   
As of 19 March 2018

Organization of LEVO

LEVO Profile

Information

Organization for the promotion of low emission vehicles 160-0004 2-14-8 Yotsuya Shinjuku-ku Tokyo Japan TEL:03-3359-8461 FAX:03-3353-5439
Copyrightc 2012 Organization for the promotion of low emission vehicles. All Rights Reserved.